Barbara Kabika Simbaya v Simbaya (2017/HPF/D165) [2018] ZMHC 475 (7 February 2018);